ΛΑΕΚ

(Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση)

Ο ΛΑΕΚ είναι ενας για λογαριασμός που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ και τα έσοδα του οποίου προέρχονται από μέρος των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στο ΙΚΑ. Συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση καταβάλλει μηνιαίως στον ΛΑΕΚ ποσό ίσο με το 0,24% των μικτών αποδοχών των εργαζομένων της.

Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες , για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

Τι είναι το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ- 0,24%;
Κάθε χρόνο ο ΟΑΕΔ καταρτίζει και κοινοποιεί το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ-0,24%, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επανεισπράξουν την εργοδοτική εισφορά 0,24% που έχουν καταβάλλει. Προκειμένου να επανεισπράξουν αυτήν την εργοδοτική εισφορά οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να υλοποιήσουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού τους σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΛΑΕΚ-0,24% όπως εμπεριέχονται στη εκάστοτε ετήσια εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Δ.

Ποια προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης υπάγονται στο ΛΑΕΚ;

 1. ΛΑΕΚ 0,24%

  Στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ-0,24% δύναται να υπαχθούν:

  1. Εκπαιδευτικά Προγράμματα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα (Ενδοεπιχειρησιακά & Διεπιχειρησιακά).
  2. Μεταπτυχιακά ή άλλα μακροχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.
  3. Εκπαιδευτικά Προγράμματα που πραγματοποιούνται εκτός Ελλάδας.
   Στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ-0,24% δεν δύναται να υπαχθούν:

  1. Κατ’ οίκων εκπαιδευτικά προγράμματα.
  2. Συνέδρια – Σεμινάρια, με συνολικό αριθμό συμμετεχόντων άνω των 33 ατόμων.
  3. Εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα.

  Δικαίωμα συμμετοχής στα εν λόγω προγράμματα έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί η εργοδοτική εισφορά 0,24%.

 2. ΛΑΕΚ 1-25

  Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις οι οποίες:
  • Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους ΔΩΡΕΑΝ
  • Έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά για τους εργαζόμενους το έτος 2015
  • Απασχολούν από 1 έως 25 εργαζομένους

  Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ που προέρχονται από επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-25 άτομα:

  • των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών
  • των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι’ αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%)

  Τα προγράμματα περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος, και η διάρκειά τους θα είναι τριάντα (32) ώρες το καθένα ήτοι 8 ημέρες με ημερήσια παρακολούθηση τρείς ώρες και 15 λεπτά. Κάθε εργαζόμενος που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5€ /ώρα κατάρτισης, συνολικά 160€.