ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – VOUCHER

Τα Voucher είναι επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ανέργων με επιχορήγηση και υποχρεωτική απασχόληση. Οι δράσεις χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ), αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Η κατάρτιση αφορά ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ και γίνεται από κατά τόπους Κέντρα Δια βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) σε όλη την Ελλάδα.

Τα προγράμματα voucher είναι επιδοτούμενα, γεγονός που σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες πληρώνονται με την προϋπόθεση να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση και την πρακτική τους εξάσκηση σε επιχειρήσεις, ενώ καλύπτονται και τα έξοδα κατάρτισης και πιστοποίησης των Κ.Δ.Β.Μ. (Κέντρων Δια βίου Μάθησης).